Эксплуатация шпор книжка


(ППРЭсх) ЭІПЖ-не сай ашық жерде және шатыр астында орнатылған қозғалтқыштардың күнделiктi жөндеу жүмыстарынын периодтылығы. A) 12 айда

35 кВ кернеуге дейiнгi трансформаторды бiрiншi рет iске қосарда, трансформатор майына қандай кілемде сынақ жүргiзедi A) қысқартылған анализ

4А сериялы асинхронды қозғалтқыштың cтанинасы орташа болса, оның әрiп белгiсi қандай: A) М

4А сериясындағы асинхронды қозғалтқыштың станинасынын үзындығы қандай әрiппен белгiленедiA)S

4AS

Абревиатура IP ненi бiлдiредi: A) қоршаған ортадан электр жабдықтарын қорғау

Автоматты ажыратқыштын iске қосылуының ен төмен тоғы A) iске қосылу тогы

Автоматты ажыратқыштын сенiмдi жұмыс iстеуiн ажырататын келте түйықталудың ен жоғарғы тоғы A) ажыратылудын шектi тоғы

Автоматты ен үлкен токқа есептеген, ток жүретiн және түйiспелi бөлiгi: A) автоматтын номинал тогы

10 кВ кабельдердi жалғау үшiн қолданылады: A) қорғасынды және эпоксидтi муфта;

Антисептик дегенiмiз не? A) ағаш шiруiне қарсы тұратын арнайы құрам

Асинхронды қозғалтқышты дистанционды басқару үшiн қолданылатын электр аппараттар: A) магниттi қосқыштар‚ автоматты ажыратқыштар

Асинхронды қозғалтқыштың толық жөндеуден өткізу мерзімі? A) төрт жылда бір рет

Ауа желiлерiнi» периодтық тексеруiнiң қандай түрiн инженер-техникалық қызметкерлер жүргiзедi. A) бақылаушы

Ауа желiлерiнiңсымдары мен тростарын реттеу: A) кілемi бүзылғанда

Ауа желiсiнiң салбырауы мөлшерден ауытқымау керек: A) 5%

Ауа желiсiндегi мыс, алюминий, болат-алюминилық сымдар қандай тәсiлмен жалғанады A) қысумен

Ауа желiсiндегi сымдарды және арқан сымдарды реттеу: A) кілемi бүзылғанда

Ауа электр желiлерiнiң күрделi жөндеу периодтылығы: A) 3-6 жыл;

Бiр кабель желiсiндегi кабельдiң дүрыс маркировкасын көрсетiмiз: A) 1А; 1Б; 1B;

Басқараушы электр тiзбектерi қандай түйiспелер арқылы қоректендiру көзiне қосылады A) жүмысшы

Блок контакторларды басқарылу кезінде ажыратылу және тұйықталу контактілері қандай болуы керек? A) 90 %

Бөлшектенбейтiн сақтандырғыш маркировкасын көрсетiнiз? A) НП

Бүйымны» қалпына келуiн және жүмыс iстеу қабiлетiн қаматамасыздандыратын жөндеу: A) күнделiктi жөндеу

Бір тармақты сымдар қалай жалғанады? A) пайкалау әдісімен

Вентильдік ажыратқышының жұмыстық сенімділігінің себебі неде? A) ылғалдың ішіне кірмеуі

) картон

) 200...2000 Н аралығында

Дистанционды басқару үшiн үш полюстi контактордың қай жүйесi қолданылады: A) электромагниттiк

d

) ТМ 100/10

A) қағаздан және эмальдан

Жоспарланған алдын-ала жөндеуде қандай жұмыстар атқарылады? A) тексеруден өткізу, техникалық баптау, күнделікті жеңіл желпі жөндеу

Жөндеу кезінде ралитовтік ажыратқышқа не істейді? A) қабықтың дұрыстығын, детальдардың тығыз орналасуын тексереді

) 2

Жұмыс істеп тұрған реттеу аппаратурасында сақтық шаралары үшке бөлінеді? A) кернеуді аппаратурадан толық алғанда, жартылай алғанда, кернеуді алмай

Жүйелiк жүктемелер шамасы шектеледi: A) айтылған шектеулер түгел

Жылулық реленiн белгiлерiн көрсетiңiз. A) ТРН, РТЛ, РТТ

Жылулық реленiн қыздырғышын дайындау үшiн: A) нихром, фехраль

р

Кабель желiлерiнiн зақымдалған аймағын анықтау үшiн қандай тәсiл қолданылады? A) салыстырмалы

Кабель желiлерiнiң зақымдалған жерлерiн анықтайтын акустикалық тәсiл қандай принципке негiзделген: A) зақымдалған жерде жасанды электр разрядын жасау

Кабель желiсiнi» зақымданған жерiне дейiнгi қашықтықты анықтайтын iлмектiк тәсiл формуласын көрсетiңiз A)

Кабель желiсiнi» зақымданған жерiне дейiнгi қашықтықты импульстi тәсiлмен анықтайды A) абсолюттi

Кабель желiсiнiн зақымданған арақашықтығын cиымдылықты тәсiл формуласын көрсетiңiз: A)

Кабель желiсiнiң зақымданған жерiне дейiнгi қашықтықты импульстi тәсiлмен анықтау формуласын көрсетi»iз A)

Кабель желiсiнiң заладанған жерiн индукциялық тәсiлмен анықтағанда ақауланған өзегiне қандай жиiлiкте ток жiберiледi. A) 800-1000 Гц

A) 15%

Кабель желiсінң» тесiлу моментiнде пайда болатын өзiндiк электрлiк тербелмелi периодты өлшегенде қандай салыстырмалы әдiстер қолданылады: A) тербелмелi разряд

дейiн;

Кабель оқшауламасының кедергiсi аз болмауы керек: A) 0,5 Мом

1 мм

Кернеуi 1 кВ дейiнгi қағаз изоляциясы кабельдердi жалғау үшiн қолданады: A) шойынды және эпоксидтi муфта;

Кернеуi 10 кВ дейiнгi трансформаторлар мен аппараттардың майларын қырқортылған анализі көлемiнде қандай мерзiмде сынақтан өткiзедi. A) 3 жылда 1 рет

Кернеуi 10 кВ және одан төмен трансформаторда кезекшi қызметкерлерi жоқ болса, оның периодтық тексеру жиiлiгiн көрсетiнiз A) 6 айда 1 рет

Кернеуi 1000В дейiнгi электр жүйесiнiң ерекшелiктерi бойынша қорғау аймақтары орнатылған олар: A) параллель түзулермен шектелген жолақтар

С

Кернеудi өшiрмей периодтық тексерiс жүргiзу трансформаторды тексерудiң қай түрiне жатады:А) оперативтiк тексеру

Кернеудiн төмендеуiнен өзiндiк қосылудан қорғайтын электрлiк аппарат A) магниттi қосқыштар

Күштiк айналымды және өрлеп суытылатын бiр фазалы трансформатордың маркировкасын көрсетiңiз. A) ОДЦ

Күштiк кабелмен тарайтын импульс жылдамдығын көрсетiңiз. A) 160 м/мкс

Күштiк май айналымды май-сумен суытылатын трансформатордың маркировкасын көрсетiңiз.A) ТЦ

Қайталамалы және қысқа мерзімді жұмыс істеу режимі? A) ПВ=40 %

Қандай бағаналар сымдар мен тростардын бiр жақты тартылуына ұшырайды: A) соңғылық;

Қандай бағаналардын күйiн 3 жылда 1 рет тексередi: A) ағаш;

Қандай жағдайларда кабель желiлерiнiң зақымдалған жерiн анықтау үшiн тербелмелi разряд тәсiлiн қолдануға болады A) ағып төгiлуде (заплывающий пробой)

Қандай жағдайларда кабельдi желiлердiң бүзылған жерiне сыйымдылықты әдiстредi қолданамыз A) егер кабель өзекшесiнiн бiр немесе бiрнеше үзiлген жерлер болса

С өзгеше болғанда, тоқ бойынша ұзақ шектi жүктеменi есептеу формуласын көрсетiңiз A)

Қосылып тұрған жағдайда контакторлар қалай тұруы керек ? A) серіппенің көмегімен бір-бірімен қысылып тұруы керек

Лакты трубкалы қабыршақты қалай жөндейді? A) бакелиттік лакты екі қабат жағады

60

Магниттi қосқыштарда жылулық реле не үшiн керек: A) жүктелуден қорғау үшiн

Магниттi қосқыштын қандай түйiспелерi сигналдау және басқару тiзбектерiнде қолданылады:A) қосымша

Магниттi қосқыштың маркировкасында әрiптерден кейiнгi бiрiншi сан ненi көрсетедi? A) магниттi қосқыштың шамасын

Магниттi қосқыштың шамасы немен анықталады: A) түтынушының шектi қуатымен

Магниттiк қосқыш кернеудiң қандай төмен мәнiнде желiнi ажыратады? A) 85%

Мың вольтқа дейінгі жерлендіру мен ток өткізгіштер оқшауламасы кедергілері кем болмау керек? A) 10 МОм

Не себептi балқымалы бүлiкке лентасында жанғыш қалайы дөнгелектер ерiтiледi? A) балқымалы бүлiк тез балқуы үшiн

Негiзгi электр қондырғыда ақаудың пайда болу пландалмаған күнделiктi жөндеуге алып келсе:A) iстен шығу

Оқшаулау кедергісін немен өлшейміз? A) мегоомметр

Онша үлкен емес электрлік жүктемеге қандай сымдар қолданылады? A) бір және көп тармақты болат сымдар

Орам мен сым арасында оқшауламаның қандай түрі қолданылады? A) электркартон мен миконет

Орам сымдарын жекелеу үшін қандай пай қолданылады? A) ПЛ-92; ПЭ-933

Орама сымының қимасы төртбұрышты болғанда, оның қандай маркалы кабельдік қағазбен оқшаулайды? A) ПБ

Орамалардың кептірілуі неге байланысты? A) қалыңдығына, габаритіне

Орамдардың бүтіндігін тексеру қандай аспап көмегімен жүргізіледі? A) мегоомметр

Өзекше ақауларынын бiрi гуiлдiн пайда болуы, бүл ненi бiлдiредi? A) шеткi болат пакеттерiнi» ыдырауы

ППРЭсх (ЭІПЖ)-ге сай ылғалды ортада орнатылған қозғалтқыштарды күнделiктi жөндеу жүмыстарының периодтылығы қандай. A)12 айда

ПР типтi сақтандырғыштын трубкасын қандай материалдан жасалады? A) фибра

Пышақтардың түйіспелік губкадан шығуы біркелкі еместігі неше мм аспауы керек? A) 3

Реверсивтi магниттi қосқыштын реверсиялы емес магниттi қосқыштан конструктивтi айырмашылығы неде A) магниттi және түйiспелi жүйелердiң екi тобы

Регенерация процесi деп: A) майдың химиялық қүрамын қалпына келтiру

С

Реттеу аппаратурасында барлық секциясының оқшауламасының кедергісі немен өлшенеді? A) мегоомметр

Реттеу аппаратурасының жөндеуден кейінгі жіберілетін электрлік саңылау қанша мм болуы керек? A) 12

Реттеу аппаратурасының оқшауламасының кедергісі қаншадан аспауы керек? A) 0,5 МОм

Реттеу аппартурасында ағынды жөндеу мерзімі? A) барлық пункте көрсетілген

Стандарттар мен талаптарды» бұзылуына берiктiлiгiнi» төмендеуiне, түйiн конструкциясыны» немесе электр схемасының қажеттi мөлшерде жұмыс iстелуi. A) конструкциялық

Сымдар мен тростардың ауырлығын қабылдайтын бағаналар қалай аталады A) анкерлiк

Сымды кесушi және жалғаушы қысуыштарды орнату үзiлген өзектiн жалпы қимасында жүргiзу (қима процентiмен %) A) 15

A) айтылған жағдайлар түгел

Табиғи май айналымында май-сулы суытылатын трансформатордын маркировкасын көрсетiңiз.A) ТМВ;

Таңдалған автоматты ажыратқыштар қандай жағдайлармен тексерiледi A) қорғаудың iске қосылуының селективтiгiн қамтамасыз етедi

жылулық реле

Тиiмдi пайдалану барысында майды үздiксiз регенерациялау үшiн: A) термосифон

Трансформатор желiсiнен тарайтын фазалардын жүктеме теңсiздiк дәрежесi ПТЭ-ге сәйкес аспауы керек. A) 20%

C

Трансформатор изоляциясының ылғалдану дәрежесiн қандай коэффициент сипаттайды. A) абсорбция коэффициентi

Трансформатор кернеуiн реттеу қалай iске асырылады. A) орам санының өзгеруiне қарай

Трансформатор майынын термосифонды фильтрлер жүмысы қандай принципке негiзделген.A) ысытылған және суытылған май тығыздығы айырымы циркуляциясын бередi

Трансформатор майынын тесу кернеуiн тексеру, судың барын сапалы анықтау, көз мөлшерiмен механикалық қоспалардын барын анықтау қандай сынақ құрамына кiредi A) электрлiк берiктiлiк

Трансформатор майының қандай көрсеткiшi диэлектрикте бөлiнетiн қуатты сипаттайды. A) электрлiк шығындар тангенсi

Трансформаторға бөлшектеу бөлменің температурасы қай аралықта болған кезде ғана жөндеу жүргізіледі? A) ±5

Трансформаторға техникалық қызмет көрсетуге қандай шаралар жатады. A) кезексiз - периодтық тексерiс жүргiзу, параметрлердi периодты бақылау, жүмыс режимiн бақылау;

Трансформатордағы оқшаулаған майды қалыпты жағдайда үстау трансформаторға қызмет көрсетудiн қай түрiне кiредi. A) техникалық қызмет көрсету

Трансформатордан жөндеуден кейінгі сынақтар түрлері? A) бақылау және типтік

Трансформаторды бөлшектеген кезде, ең алдымен қандай іс жүргізіледі? A) бактың қақпағын болттардан босатады

Трансформаторды бөлшектеу қандай бөлмелерде жүргізіледі? A) жабық

Трансформаторды жөндеуден кейін қысқа тұйықталу кернеуі және шығындары қанша процент болуы керек? A) ±10

Трансформаторды жөндеуден кейін орамалық тоғы шамасы номиналдық шамасынан қанша процент аспауы қажет? A) 20

Трансформатордың жеке бөлiктерiнiн ақауын анықтау сипаттамасымен ақау дәрежесiн анықтау жұмыстары қалай аталады. A) дефектация

Трансформатордың жұмыс iстеу мерзiмi. A) 40 жылға дейiн

Трансформатордың жүмыс режимi кернеудiң, жиiлiктiң және жүктеменiң, суыту ортасынын параметрлерi мен орнату орнынын жағдайлары стандартты мәнде болғанда: A) номиналды;

Трансформатордың жүмыс режимi мына параметрлердi жиiлiктiң және жүктеменiн, суыту ортасының параметрi және орнату орнының жағдайлары стандартты мәнде болғанда қалай аталады? A) номиналды

Трансформатордың жүмыс режимiнде оның параметрлерiн номиналды мәндерiнен ауытқымаса: A қалыпты

Трансформатордың қандай жөндеуi күрделi деп аталады A) активтi бөлiгiн шығарылып кез келген жөндеу. жүмыстарын жүргiзу

cc

кВ

Трассалардың бүрылу нүктелерiнде орнатылатын бағаналар қалай деп аталады? A) бүрыштық;

Түйiспелердiң температурада балқымау мүмкiншiлiгi деп: A) электрлiк берiктiлiк

шыдауы

Ұзаққа созылған жүмыста айырғыштың ажыратқышыны» iске қосылмайтын және максимал тогы: A) ажыратқышынын номинал тогы

Ұзаққа созылған режимде жүмыс iстеушi магниттi қосқыш тогы: A) номиналды

Үлкен қуатты электр қолғалтқыштың қосу тоғы номиналды жағдайдан неше есе үлкен? A) 5-7

Фазалардың тендей жүктелуiн және максималды, минималды жүктемелердегi кернеу деңгейi тексерiледi A) 1 жылда 2 рет

Шаблонның диаметрі катушканың диаметрімен салыстырғанда қандай болуы керек? A) тең болуы керек

Электр двигательдердi уақыт бойынша қорғау қандай параметрден түрады A) жүргiзiп жiберу тоғымен

A) жылдам, сапалы, арзан

Электр желiлерiнде қандай сымдар қолданылады: A) алюминийлық және болат-алюминийлық

Электр қозғалтқыш оқшауламасының тесiлуiн қандай параметр көрсетедi? A) оқшаулама кедергiсi

Электр қозғалтқыштарды жөндеуге апарғанда қандай күйінде қабылдайды? A) жинақ түрінде

Электр қозғалтқыштардың катушкаларында қандай маркалы түтікшелер қолданылады? A) ТКС және ТЭС

Электр қозғалтқышты қысқа түйықталу тогынан балқымалы бөлiк тогын көрсетiнiз A)

Электр қолғалтқыштарын күрделі жөндеуден қанша жылда бір рет өткізеді? /химиялы активті ортада жұмыс атқарса/ A) 4

Электр қолғалтқыштарын күрделі жөндеуден қанша жылда бір рет өткізеді? /ылғалды және шаң тозаң ортада жұмыс атқарса/ A) 5

Электр станцияларда ауыр жағдайда қызмет атқаратын электр қозғалтқыштарды тазалау қанша айда өткізіледі? A) 12

Электр станцияларын кернеуі 35 кВ трансформаторын толық жөндеу жұмыстарын өзекшесін алу қанша жылда атқарылады? A) алты жылда бір рет

Электр тiзбектерiнде коммутацияны орындаушы аппаратты көрсетiнiз. A) рубильниктер‚ айырып-қосқыштар

Электрлiк аппараттар қолданылады: A) коммутацияны және электр қабылдағышты қорғау үшiн

Электрлiк жетектi дистанционды басқару үшiн қолданылатын комплектiлi құрылым: A) РУС

Электрлiк жетектiң оптималды режимiн тандап алып, оны ұстап түру A) жүктелмеген двигательдi ауыстыру, схеманы ауыстырып қосу, реактивтi қуатты компенсациялау

Электрлiк қүрылымды мүмкiн емес жүктемеден және қысқа түйықталу тогынан қорғайтын электр аппаратын көрсетiмiз. A) автоматты қосқыштар‚ магниттi қосқыштар

Электрмашиналарын ағынды жөндеу қандай орындарда жүргізеді? A) жөндеу шеберханаларында

 

 

 

 

Жүмыс режимдерiн сипаттайтын параметрлердi периодтық бақылау және алынған деректерге талдауды жасауды қарастыратын тексерiс трансформаторды тексерудiн қай түрiне жатады: A) оперативтiк тексеру

Жүргiзiп жiберу моментi жоғарылатылған 4А сериялы қысқа түйықталған асинхронды қозғалтқыштын белгiленуiн көрсетiңiз. A) 4AP

Жылжымайтын жайда орнатылып, орташа ауа-жайда жүмыс iстеуге арналған, 4А сериялы, айналу осiнiң биiктiгi 180мм, үзын станиналы, синхронды айналу жылдамдығы 1500 айн/мин фазалы роторлы асинхронды қозғалтқыштын белгiленуiн көрсетiнiз. A) 4AS180L4Y3

Жылжымайтын жайда орнатылып, орташа климатта жүмыс iстеуге арналған, 4А сериялы, айналу осiнiн биiктiгi 180мм, ұзын станиналы, синхронды айналу жылдамдығы 1000 айн/мин болатын фазалық роторлы асинхронды қозғалтқыштын белгiленуiн көрсетiнiз. A) 4AK180L6Y3

Жылжымалы түтынушыны автоматты емес қосып ажырату үшiн қолданылатын комплектiлi басқарушы қүрылымды көрсетiмiз. A) ЯВШ

Жылу шығаратын бетінің өлшеміне тәуелсіз түйіспелер қысымы қаншаны құрауы керек? A) 0,25-0,3 Н/А

Доға өшiргiш камераларды жөндеген кезде, пластина үстiн зақымдамау тазалау үшiн не қолданылады? A) ағаш күрек

Дымқыл және шаң бөлмелерде жұмыс істейтін асинхронды қозғалтқыштың күрделі жөндеуі қанша жылда өткізіледі? A) 5

Егер қозғалтқыштың cтанинасымен қалқаны шойыннан немесе болаттан жасалса, онда мүны қандай әрiппен белгiлейдi: A) белгiленбейдi

Егер қозғалтқыштың станинасы мен қалқаны аллюминий болса, оның оындалуы қандай әрiппен белгiленедi. A) A

Егер реостат вибрациялық агрегат рамасында орналасқан болса, барлық қосылыстарға не қолданылады? A) серіппелі шайба қойылады

Егер ток трансформаторының зая жүріс кезінде кернеуі бұрынғы көрсеткіштерден жоғары болса не істеу керек? A) ішін ашып көріп мұқият тексеру керек

Егер трансформатор трансформаторлық майдың ортасында жұмыс атқарса, онда не істейді? A) орамдарға лак сіңірту қолданбайды

A) қайта қалпына келтірілген немесе жаңа

Ауа электр желiлерiндегi бағаналарда сымдар қалай орналасады. A) фазалықтар үстiнде, нольдiгi олардың астында

Ауыл шаруашылығында жөндеудің қандай түрлері қолданылады? A) ағынды, толық

) 2

Ауыл шаруашылығында қолданатын қозғалтқыштардың қысқышындағы кернеу режимiнде қандай шектерде ауытқиды (%). A) 5 %

Ауыл шаруашылығында қолданылатын қозғалтқыштың қысқышындағы кернеу жүргiзiп жiберу режимiнде қандай рүқсат етiлген шектерде ауытқиды (%). A) 7,5

Ауыл шаруашылығында реттеу аппаратурасын жөндеудің қандай түрлері бар? A) ағынды, толық

C дейiн

1

Ағаш бағаналардың шiру терендiгiн қандай арнайы қүралмен тексередi: A) қуыс бүрғымен;

Ағаш бағаналарыны» iшкi шiруiн қандай жолмен анықтайды A) тоқылдату (простукивания)

Ағаш бағаналарының шiру дәрежесiн анықтау A) барлық белгiлер

Ажыратқышты жөндеудің алдында не істелінеді ? А) оларды тазалайды, ішкі тексеру жүргізеді

8 мм

Айнымалы тәулiктiк жүктеме графигiнде трансформатордың жүктемесi қандай болады? A) жүйелiк

Айырғыштармен қосып ажыратқыштардың жөндеуден кейінгі жұмыс сенімділігін қанша рет қосып ажырату арқылы тексереді? A) 10-15

АҚ жүргізіп жіберу алдындағы техникалық жөндеу, техникалық қызмет көрсетудің қандай бөлігі болып табылады? A) құрама бөлігі

Аллюминий өзектi, винилхлоридтi оқшаулатқыш, өзектi, бронясыз кабельдiн маркасын көрсетiңiз A) АВВГ;

Қандай материалдан жасалған түйiспелiк бөлшектер доға арқылы үлкен токтарды өшiредi A) керамикалық металлдан

Қандай периодтық тексеру кезiнде ауа желiлерi ағытылып жермен қосылады. A) үстінгi

Қандай тексерiсте ауа желiлерiнiң жалғанған жерлерiнде жарқылдау немесе үшқындауды анықтайды A) түнгi

Қандай токта сақтандырғыштың сенiмдi жүмыс iстейдi, және ешқандай кедергiсiз доға өшуiн қамтамасыздайды? A) өшiрушi токтын мүәнi

Қандай электр желiлерi төмен вольттi болып бөлiнедi: A) 1 кВ дейiн қоса алғанда

A) айналу бағытын көрсету үшін

Қораптан барлық кедергі элементтерін оқшауландыру үшін қандай оқшаумалар қолданылады?A) стеотит, фарфор, миналит

бойынша уақыт үстап түру сатысын қамтамасыз етуi тиiс

С

Кернеуі мың вольтқа дейінгі реттеу аппаратурасының кернеуі неше вольттан аспауы керек? A) 1000

3 мм

Кипперлік белбеу және шұлықтар нені бандаждау үшін қолданылады? A) машинаның статор орамын

Контактордың қысқа түйықталған орамы не себептi зақымданады? A) қосқанда қатты соғылудан

Контакторлардың күнделікті жөндеуін қай мерзімде жүргізеді? A) жылына бір рет

жетсе

Контактының басу сатысын немен өлшейді? A) динамометр

Корпус және подшипник қалқандарын жөндеу қалай орындалады? A) сынық және жарылған жерлерді алып тастап, сваркілейді

0,5 мм

КСА қосқыштың арасындағы бұрыш бағыттаушы тартуы неше болуы керек? A) 30 % аспауы керек

0,7 м

Кабель траншеяларға қандай артық үзындықпен салынады A) 5%

Кабельдi желiлердiң трассасын және тереңдiгiнiң бүзылған жерлерiн қандай әдiстермен анықтауға болады A) индуктивтi

Кабельдiң электрлiк тесiлу себебiн көрсетiңiз: A) кабель изоляциясының дымқылдануы

Кабельдердi профилактикалық сынақтан өткiзу барысында: A) оқшаулама кедергiсiн, үзекшенiн және фазанын бүтiндiгiн, кабель температурасын

Катушкаларды қай жерде орайды? A) токарьлық станоктарда

Катушкаларды орау үшін қолданатын арнайы аспап? A) шаблондар

Катушканы қатты қылу үшін алғашқы бірнеше орамның үстінен не орайды? A) киперлік лента

Катушканы қатты қылу үшін орамалардың үстінен қандай лента орайды? A) киперлік

) 15-20

) шаблон

Тиiмдi пайдалану шарттары бүзылған, қызмет көрсетушiлер мен электромонтерларды» төмен бiлiм денгейiнен электр қондырғыларыны» табиғи тозуын пайдаланса ол iстен шығуды» қай тобына жатады. A) тиiмдi пайдалану

Толтырылған сақтандырғышты атаныз? A) НПН, ПН, ПНБ

Толық жөндеуді қандай құрылғыларды жөндеу арқылы жасайды?A) ескірген құрылғыларды жөндеуге жіберу арқылы

Төмен және жоғары кернеу катушкаларын орап болғаннан кейін не істейді? A) габариттік өлшемдерін және размерін тексереді

Төменгі вольтты тұрақты ток генераторларын ағымды жөндеуден өткізу мерзімі? A) төрт айда бір рет

Төменгі және жоғарғы кернеу катушкаларын орап болғаннан кейін, олардың ең алдымен несін тексереді? A) габариттік өлшемдерін немесе размерін

Төменгі кернеу катушкасын ораған кезде, әр орамасын бір-бірімен жақындату үшін не істеу керек? A) ағаш балғамен ұрып отырады

Төменде көрсетiлген төсiлдердiн қайсысы абсолюттiк тәсiлге жатады A) акустикалық, индукциялық

) бандаждау станоктарында

A) электромагнит көмегiмен

) Р, РБ, РПБ, РПЦ

Сақтандырғыштардағы қүмыды ылғалдан сақтау үшiн не қарастырылады? A) асбестен жасалатын герметикалық прокладка

Сенiмдiлiкке сәйкес келетiн анықтама: A) белгiлi уақыт iшiнде тиiмдi пайдалану көрсеткiштерiн сақтайтын заттар қасиеттерi

Сенiмдiлiктiң сандық көрсеткiштерi: A) iстен шығу аралығы, қызмет көрсету уақыты

Сенiмдiлiктiң сапалық көрсеткiшiн атаңыз: A) iстен шықпауы, ұзақ мерзiмдiлiгi, жөндеуге жарамдылық

Синхронды айналу жиілігі 750-ден төмен қозғалтқыштардың подшибник тербелісінің амплитудасы қанша? A) 0,16

Сөндiргiштiң жөнделушi контактiлерiн жағасына ауыстыру керек, егер олардын өлшемдерi кемiсе: A) 30%

Өндірісте жөндеудің неше түрі бар? A) 3

Пайдалануда 15 жыл болған кабельдерге жiберiлетiн жүктеменi азайту керек: A) 10%

Пландалған күрделi жөндеу аралығы және бастапқы тиiмдi пайдалануы аралығынан бiрiншi күрделi жәндеу дейiнгi период A) жөндеу циклы

Пленкамен қорғалған майысқақ сиымдылықтың iшкi бетiнде ылғалдың пайда болмауына кедергi келтiретiн май қорғайтын арнайы қһрылым қайсы: A) ауа қүрғатқыш

ПН сақтандырғышын немен толтырады A) кварцты қүммен

ПН типтi сақтандырғыш патроны қандай материалдан жасалады? A) фарфор

Подшипниктер отырғызылған орындардың майысу мен кемістіктері неше проценттен аспауы керек? A) 3,4

Полюс саны 10-ға тен қозғалтқыштардыұ синхронды жылдамдығы (айн/мин) қандай. A) 600

Полюс саны 2-ге тең қозғалтқыштар қандай синхронды жылдамдықта (айн/мин) айналады. A) 3000

Полюс саны 4-ке тең қозғалтқыштардынсинхронды жылдамдығы (айн/мин) қандай: A) 1500

Полюс саны 8-ге тен қозғалтқыштардың синхронды жылдамдығы (айн/мин) қандай. A) 750

Май көлемiнiң техникалық үлғаюын компенсациялау үшiн май қорғайтын қандай арнайы қондырғылар қолданады. A) үлғайтқыш

Майдан ылғалды кетiру үшiн қандай тәсiл қолданылады. A) саналған тәсiлдер түгел

Майлы қосқыштардың жетектерін толық жөндеуден қай мерзімде өткізеді? A) үш жылда бір рет

Машинаны баланстау қандай түрге бөлінеді? A) статикалық және динамикалық

Машинаны жөндеу жұмысында биікті күш әсер етпесе, роликті подшипникті басқа түрге ауыстыруға бола ма? A) болады

Машинаның статор мен ротор темірі, ротордың тиін клеткасы істен шыққанда жөндеуге беріле ме? A) жөндеуге жарамсыз деп есептелінеді

Машинаның статор орамын бандаждау кезінде не қолданылады? A) кипперлік белбеу және шұлықтар

3 м

Шатыр астында орнатылып, орташа климатта жүмыс iстеуге арналған, 4А сериялы, жүргiзiп жiберу моментi жоғарылатылған, айналу осiнiн биiктiгi 180мм, станина үзындығы қысқа, синхронды айналу жылдамдығы 750 айн/мин болатын қысқа түйықталған асинхронды қозғалтқыштын белгiленуiн көрсетiңiз. A) 4AP180S8Y2

Шектi мәндегi тиiмдi пайдалану көрсеткiштерiн сақтай отырып белгiлi уақыт iшiнде берiлген функцияларды» орындалуыны» қасиеттерi деп ненi атаймыз A) күнделiктi жөндеу

C дейiн

Iшкi құрылымдағы электр аппараттарға кабельдердi жалғау үшiн қүрылым: A) кабельдiк сонғы муфта;

Істен шыққан орама бөліктерін қандай әдіспен анықтауға болады? /дұрыс емес жауабын көрсет/ A) зая жүріс әдісі

қорғау

Электр аппараттарының жөнделу сапасына және ондағы дефектiлердiң жоқтығын тексеру үшiн қанша рет қосып ажырату циклы керек: A) 15 - 20

Трансформатордың қатты қызу себебтерiн көрсетiнiз A) шектен тыс жүктеме, фазалардың теңсiз жүктелуi, орам аралық қысқа түйықталу

0,5 мм

Трансформатордың орамаларын пресстеу үшін қандай құрал қолданылады? A) ағаш балға

Трансформатордың орамасын жоғары кернеу жағында көп қабатты қылып қалай орындайды?A) цилиндрлік түрде

Трансформатордың орамасын төменгі кернеу жағында құйынды түрде қабатын қанша қылып орайды? A) бір және екі

Трансформатордың өзекше парақтары немен оқшауланады? A) лакпен

емес

Трансформаторларда силикагель қандай мақсатта қолданылады. A) келтiрiлген мақсаттарда түгел

Трансформаторлардың кернеуі 35/110 кВ орамасын қалай кептіреді? A) камерада

Траншеяға бiрнеше кабель салынғанда ұзақ шектi ток жөктемесiнiң шамасы өзгере ме? A) азаяды

Трансформаторды күрделi жөндеуден өткiзгеннен кейiн майды қандай сынақтан өткiзедi A) толық анализ

қалай өзгередi. A) үлғаяды

Трансформаторды сыртқы тексеру, ақауларды жою, изоляторды тазалау, май қүю, қорғаушы элементтердi және фильтрлердi тексеру, майдың сынамасын алу, профилактикалық және өлшеу сынақтарын жүргiзу жұмыстарыны» көлемi: A) күнделiктi жөндеу

°

Трансформаторды» трансформация коэффициентiн қандай тәсiлмен анықтайды. A) 2 вольтметр тәсiлiмен

Трансформатордын кедергi оқшауламасы температураның өсуiмен қалай өзгередi. A) төмендейдi

Трансформатордын қандай жөндеуi күрделi деп аталады A) активтi бөлiгiн шығарылып кез келген жөндеу. жүмыстарын жүргiзу

Трансформатордың ағымдық жөндеу жұмысын керекті жағдай туған кезде ғана толық істен шығаруымен және өзекшені қанша жылда алмай өткіземіз? A) үш жылда бір рет

Трансформатор майының қандай көрсеткiшi жергiлiктi қызудан майдын ыдырауын көрсетедi.A) үшқын температурасы

Трансформатор майының қандай көрсеткiшi су құрамынын үлғайғанын көрсетедi: A) тесу кернеуi

Трансформатор майының термосифонды фильтрлер жүмысы қандай принципке негiзделген. A) ысытылған және суытылған май тығыздығы айырымы циркуляциясын бередi

Трансформатор майының тесу кернеуiнiң төмендеуi ненi көрсетедi. A) су қүрамының үлғаюын

Трансформатор майының үшқындау температурасының төмендеуi ненi көрсетедi: A) жергiлiктi қызуына байланысты майдын ыдырауы

Трансформатор оқшауламасының кедергісін қандай прибормен өлшейді? A) мегоомметр

Трансформатор орамаларының камерада кебу үшін кернеуін көрсетіңіз? A) 35/110 кВ

Трансформатор орамасымен өзекшесін кірден және шаңнан тазарту үшін немен жуады? A) маймен

Трансформатор орамасын жөндеу қандай әдіспен орындалады? A) қайта орау

 

 

Электрмашиналарын ағынды жөндеуі қай жерде жүргізіледі? A) кіші электр шеберханаларында

Электрмашиналарын жөндеуге қандай түрде қабылдайды? A) жиналған түрде

Электрмашиналарын жөндеудің қандай түрлері бар? A) ағымды және күрделі

Электромагниттік қосқыштың контактілері қанша болуы керек? A) 80 % аспауы керек

1,5 мм

 

Электр қолғалтқыштарын күрделі жөндеуден қанша жылда бір рет өткізеді? /құрғақ ортада жұмыс атқарса/ A) 6

Электр қондырғыларын тиiмдi пайдалануда атқарылатын жұмыстарды» жиынтығы мен кезектiлiгi деп: A) жөндеу циклiнiң құрылымы

Электр қондырғыларыны» кезектi пландалған күнделiктi жөндеуiнiң календарлы периоды деп: A) жөндеу аралық периоды

Электр қондырғыларының оқшауламасының кедергiлеріA) 500 кОм;

Электр қондырғыны» жұмыс iстеу қабiлетi немесе қалыптылығын сақтайтын операциялар комплексiнiң тағайындалуы бойынша қолданылуы, сақталуы және тасымалдануы деп: A) техникалық қызмет көрсету

A) құрама түрінде

Электр машиналарын ағынды жөндеуде неден бастайды? A) шаңнан тазарту

Электр машиналарын толық жөндеу қай жерлерде жүргізіледі? A) ірі жөндеу цехтарында, зауыттарда

j

 

 


0 комментов

26 марта 2017

Вставить свои 5 копеек